• Home »
  • Tổ chức

Tổ chức

Tổ chức

Tại Phòng Thúc đẩy Dự án Nghiên cứu và Giáo dục Cộng sinh đa văn hóa, Đại học Gunma, chúng tôi thiết lập 4 hội nghị và ủy ban không chỉ hoạt động trong trường đại học, mà tùy theo sự hợp tác mật thiết với khu vực hoặc đoàn thể liên quan, v.v… để thúc đẩy các chương trình của đơn vị bồi dưỡng "Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa".

Hội nghị của Phòng Thúc đẩy Dự ánNghiên cứu và Giáo dục
Cộng sinh đa văn hóa

Hội nghị của Phòng Thúc đẩy Dự ánNghiên cứu và Giáo dục Cộng sinh đa văn hóa

Những giáo viên của trường Đại học Gunma, công chức, các bên liên quan và Ban Thúc đẩy Cộng sinh đa văn hóa, NPO Phòng Văn hóa và Đời sống tỉnh Gunma đã tham gia xây dựng và phụ trách vai trò trụ cột để điều hành suôn sẻ việc đào tạo nguồn nhân lực đóng góp cho công cuộc xây dựng xã hội cộng sinh đa văn hóa.

Uỷ ban Chương trình giảng dạy của Đơn vị bồi dưỡng
Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa

Uỷ ban Chương trình giảng dạy của Đơn vị bồi dưỡng Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa

Uỷ ban được thành lập để thảo luận nội dung cụ thể liên quan đến việc thực hiện chương trình như lựa chọn nội dung giáo dục, xây dựng chương trình giảng dạy, v.v… Những giáo viên các khoa của trường Đại học Gunma và Ban Thúc đẩy Cộng sinh đa văn hóa, NPO Phòng Văn hóa và Đời sống tỉnh Gunma tham gia xây dựng kế hoạch và điều hành.

Uỷ ban Đánh giá Đơn vị bồi dưỡng
Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa

Uỷ ban Đánh giá Đơn vị bồi dưỡng Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa

Để tiến hành đánh giá tình trạng thực hiện chương trình, chúng tôi đã thành lập Uỷ ban Đánh giá được hình thành từ Trưởng phòng Văn hóa và Đời sống tỉnh Gunma, các bên liên quan đến kinh tế, các bên liên quan đến doanh nghiệp, các bên liên quan đến giáo dục, v.v… Trong buổi báo cáo giữa kỳ được tổ chức vào tháng 9, chúng tôi đã nhận được đánh giá về phần phát biểu của học viên tham dự khóa học.

Hội nghị Mạng lưới Hợp tác khu vực của
Đơn vị bồi dưỡng Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa

Hội nghị Mạng lưới Hợp tác khu vực của Đơn vị bồi dưỡng Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa

Để hợp tác với các đoàn thể liên quan trong khu vực, v.v… và thúc đẩy chương trình, chúng tôi thực hiện hội nghị 2 lần một năm với sự tham gia của các bên thuộc các lĩnh vực khác nhau. Trong hội nghị, chúng tôi đã nhận được những lời khuyên về việc lập kế hoạch, điều hành hoặc những lời khuyên cần thiết cho việc hợp tác với khu vực, v.v…, điều đó rất có ích cho việc thúc đẩy việc thực hiện chương trình.

Chương trình liên quan do học viên tham dự khóa học lập kế hoạch và điều hành

  • Chương trình giáo dục tiếng Nhật "Dành cho người nước ngoài đang sinh sống như một người dân tại Nhật Bản" của Cục Văn hóa
  • Chương trình xây dựng cơ sở giao lưu dành cho du học sinh của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ

Web Magazine

  • Gunma University
  • Gumma Prefecture
  • Cơ quan khóa học và công nghệ Nhật Bản

Tel/Fax:027-220-7382

Phòng Thúc đẩy Dự án Nghiên cứu và Giáo dục Cộng sinh đa văn hóa, Đại học Gunma

〒371-8510
4-2, thị trấn Aramaki, thành phố Maebashi, tỉnh Gunma
E-mail