• Home »
  • Lời nói đầu »
  • Khái quát về các nỗ lực

Khái quát về các nỗ lực

Tình trạng khu vực và những nỗ lực hướng đến việc khôi phục khu vực

Tỉnh Gunma là khu vực có sự tập trung và bùng nổ dân cư người nước gia tăng đáng kể. Việc gia tăng người lao động nước ngoài đã góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực nhưng lại làm nảy sinh rất nhiều vấn đề như môi trường lao động không ổn định cho người lao động nước ngoài, vấn đề giáo dục trẻ em trở nên nghiêm trọng, những va chạm với dân cư trong khu vực, v.v… Để khắc phục tình trạng này, tỉnh Gunma và trường Đại học Gunma đã liên kết với nhau từ năm 2002 để thúc đẩy các dự án giáo dục, nghiên cứu và xây dựng thành phố hướng đến xây dựng xã hội cộng sinh đa văn hóa. Nhờ vậy, khu vực đã nâng cao yêu cầu về việc giáo dục nguồn nhân lực sẽ thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa với đối tượng là người có nghề nghiệp chuyên môn và thành viên xã hội. Vì thế, tỉnh Gunma và trường Đại học Gunma đã hình thành đơn vị bồi dưỡng "Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa" và lập kế hoạch khôi phục khu vực đáp ứng yêu cầu đó.

Kế hoạch giáo dục nguồn nhân lực khôi phục khu vực

Với những nỗ lực này, chúng tôi đã nắm bắt chính xác tình trạng đa văn hóa ở khu vực và nơi làm việc, tiến hành bồi dưỡng "Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa" có thể lập kế hoạch và thực hiện phương pháp giải quyết các thách thức hiệu quả. Chúng tôi giả thuyết đối tượng của kế hoạch này là người có nghề nghiệp chuyên môn như giáo viên, bác sĩ, người làm trong các cơ quan hành chính, v.v… người làm trong doanh nghiệp, tình nguyện viên, v.v… Chúng tôi thiết lập theo từng giai đoạn bao gồm 3 khóa học đào tạo chuyên viên phân tích, chuyên viên lập kế hoạch, chuyên viên tư vấn, tham dự các khóa học với 30 giờ giáo dục kiến thức cơ bản, 30 giờ giáo dục thực hành, 10 giờ nghiên cứu thách thức và sau khóa học học viên có (1) Khả năng có thể nắm bắt chính xác tình trạng đa văn hóa của khu vực và nơi làm việc và phân tích theo trình tự các vấn đề đó, (2) Khả năng có thể hiểu biết các trường hợp thành công hoặc trường hợp thất bại trong giải quyết vấn đề và nguyên nhân của các trường hợp này, đồng thời, có thể lập kế hoạch tìm chính sách giải quyết hiệu quả thực trạng ở khu vực và nơi làm việc, (3) Bồi dưỡng khả năng có thể hướng dẫn thực hiện kế hoạch đề xuất đã xây dựng hiệu quả và liên tục. Học viên tham dự tất cả các khóa học sẽ được tỉnh trưởng tỉnh Gunma cấp giấy chứng nhận "Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa", và được kỳ vọng sẽ hoạt động với tư cách là người chịu trách nhiệm thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa. Đến năm 2013, chúng tôi đào tạo đươc 90 học viên tham dự khóa học và có khoảng 10 học viên trở thành "Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa".

Quan điểm về liên kết với chính quyền địa phương và khôi phục khu vực

Tỉnh Gunma đã xem việc xây dựng khu vực giàu mạnh thông qua xã hội cộng sinh đa văn hóa như 1 vấn đề của khu vực trong kế hoạch khôi phục khu vực, và đề xuất 3 chính sách như "Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực cộng sinh đa văn hóa", "Hỗ trợ thành lập tổ chức khu vực", "Đào tạo nguồn nhân lực khu vực". Trong đó, tỉnh Gunma đã liên kết với trường Đại học Gunma tiến hành "Đào tạo nguồn nhân lực khu vực", chứng nhận những học viên hoàn thành quá trình bồi dưỡng là "Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa" và cố gắng tận dụng nguồn nhân lực này trong kế hoạch khôi phục khu vực. Trường Đại học Gunma dự định liên kết với nhiều doanh nghiệp địa phương, v.v…, tìm kiếm sự hỗ trợ cần thiết như hợp tác trong việc phái cử những học viên tham dự khóa học, v.v… Việc đào tạo "Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa" có thể hoạt động trên nhiều lĩnh vực của khu vực là một trong những đóng góp cụ thể của trường trong kế hoạch khôi phục khu vực. Nhờ những hoạt động này, tỉnh đã xây dựng một môi trường mà người nước ngoài và người Nhật có thể sinh sống chan hòa, không xảy ra các xung đột và tranh chấp giữa các nền văn hóa khác nhau trong khu vực và nơi làm việc và có thể hình thành ngành công nghiệp mới trên quan điểm cộng sinh đa văn hóa.

Khái quát bản tuyên bố sứ mệnh

Trường Đại học Gunma liên kết với tỉnh Gunma, tiến hành bồi dưỡng "Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa". "Chuyên gia thúc đẩy xã hội cộng sinh văn hóa" là nguồn nhân lực xem xét khu vực và nơi làm việc, giải quyết các thách thức trên quan điểm cộng sinh đa văn hóa. Quan điểm cộng sinh đa văn hóa là quan điểm trong đó những người có đặc điểm cá nhân khác nhau và khác nhau về văn hóa, quốc tịch, v.v… thúc đẩy xây dựng mối quan hệ chia sẽ, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau như những người dân sinh sống trong cùng một khu vực, sử dụng nguồn nhân lực mới cùng tham gia các hoạt động kinh tế và xã hội trong khu vực và góp phần xây dựng ngành công nghiệp mới và hệ thống xã hội sử dụng nguồn nhân lực đó. Mục tiêu đạt được trong năm 2011 là trên 10 học viên tham dự kỳ I và II Khóa học đào tạo chuyên viên phân tích, trên 5 học viên tham dự Khóa học đào tạo chuyên viên lập kế hoạch và mục tiêu trong năm 2013 là đào tạo trên 10 học viên trở thành "Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa".

Chương trình liên quan do học viên tham dự khóa học lập kế hoạch và điều hành

  • Chương trình giáo dục tiếng Nhật "Dành cho người nước ngoài đang sinh sống như một người dân tại Nhật Bản" của Cục Văn hóa
  • Chương trình xây dựng cơ sở giao lưu dành cho du học sinh của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ

Web Magazine

  • Gunma University
  • Gumma Prefecture
  • Cơ quan khóa học và công nghệ Nhật Bản

Tel/Fax:027-220-7382

Phòng Thúc đẩy Dự án Nghiên cứu và Giáo dục Cộng sinh đa văn hóa, Đại học Gunma

〒371-8510
4-2, thị trấn Aramaki, thành phố Maebashi, tỉnh Gunma
E-mail