• Home »
  • Chương trình giảng dạy »
  • Khóa học đào tạo chuyên viên lập kế hoạch

Khóa học đào tạo chuyên viên lập kế hoạch

Khóa học đào tạo chuyên viên lập kế hoạch

Mỗi năm học, học viên phải tham dự theo trình tự với các môn học giáo dục kiến thức cơ bản là từ 30 giờ trở lên, các môn giáo dục thực hành từ 30 giờ trở lên, các môn nghiên cứu thách thức là từ 10 giờ trở lên, tổng cộng là từ 70 giờ trở lên ứng với mỗi khóa học.

Nội dung chương trình giảng dạy

Phân loại Khóa học Tên giờ học Số giờ học Khóa học đòa
tạo chuyên viên
lập kế hoạch
Bắt buộc Lựa chọn
Buổi giới thiệu Không tính số giờ học trong
giấy chứng nhận tham dự
khóa học
 
Giáo dục kiến thức
cơ bản
Chuyên viên lập kế hoạch Nghiên cứu trường hợp thực hiện
cộng sinh đa văn hóa
10giờ 30giờ  
Nghiên cứu trường hợp của
chính sách cộng sinh đa văn hóa
10giờ  
Nghiên cứu sự phát triển kỹ
thuật tương ứng với tính đa dạng
10giờ  
Điểm chung các khóa học Nghiên cứu quan điểm của
cộng sinh đa văn hóa
Không giới hạn số giờ
tham dự
 
Giáo dục thực
hành
Chuyên viên lập kế hoạch Tìm hiểu phương pháp để
hoạch định kế hoạch
30giờ  
Nghiên cứu thực địa trong nước Không tính số giờ học trong
giấy chứng nhận tham dự
khóa học
 
Điểm chung các khóa học Diễn tập thực hiện
cộng sinh đa văn hóa
Không giới hạn số giờ
tham dự
 
Nghiên cứu
thách thức
Chuyên viên lập kế hoạch Nghiên cứu thách thức 10giờ  
  Tổng cộng từ 70 giờ trở lên    

Chương trình liên quan do học viên tham dự khóa học lập kế hoạch và điều hành

  • Chương trình giáo dục tiếng Nhật "Dành cho người nước ngoài đang sinh sống như một người dân tại Nhật Bản" của Cục Văn hóa
  • Chương trình xây dựng cơ sở giao lưu dành cho du học sinh của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ

Web Magazine

  • Gunma University
  • Gumma Prefecture
  • Cơ quan khóa học và công nghệ Nhật Bản

Tel/Fax:027-220-7382

Phòng Thúc đẩy Dự án Nghiên cứu và Giáo dục Cộng sinh đa văn hóa, Đại học Gunma

〒371-8510
4-2, thị trấn Aramaki, thành phố Maebashi, tỉnh Gunma
E-mail